Profil spoločnosti

Spoločnosť World Consulting, s.r.o. bola založená v júni 2005 s cieľom zlepšiť stav na trhu poskytovania kvalitných služieb v oblasti poradenskej, konzultačnej a školiacej činnosti so zameraním pre oblasť boja proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu.

K naplneniu tohto cieľa sme oslovili popredných odborníkov z tejto oblasti a získali ich pre svoju spoluprácu, ktorí majú bohaté skúsenosti s vypracovavaním uvedených programov, ako i s vykonávaním odborných školení pre všetky povinné osoby.

Od 01.09.2008 je účinný zákon č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu, ktorý upravuje práva a povinnosti právnických a fyzických osôb pri predchádzaní a odhaľovaní legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu.

Od 01.09.2019 je účinný zákon č. 241/2019 Z.z., ktorým sa mení a dopľňa zákon č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Do uvedeného zákona bola implementovaná IV. smernica Európskeho parlamentu a Rady EÚ o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, boli zohľadnené odporúčania výboru Moneyval Rady Európy z jeho IV. hodnotiacej správy o vykonávaní opatrení proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu v SR a revidované odporúčania FATF, ako aj aplikačné nedostatky vyplývajúce z aplikačnej praxe.

Zákon č. 297/2008 Z.z. stanovuje okruh povinných osôb (§ 5) podľa predmetu činnosti a stanovuje povinnosti a postupy, ktoré musia plniť a dodržiavať tieto povinné osoby, medzi ktoré patrí:

1) Vypracovať a aktualizovať program vlastnej činnosti zameranej proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu v štátnom jazyku.

2) Zabezpečovať odbornú prípravu zamestnancov, ktorá je zameraná na oboznámenie sa s programom, najmenej raz za kalendárny rok.