Povinnosti

Zákon č. 297/2008 Z.z. upravuje pokuty povinnej osobe za nasledovné porušenia povinností (§ 33, § 33a,):

(1) Finančná spravodajská jednotka môže uložiť právnickej osobe a fyzickej osobe - podnikateľovi pokutu do 1 000 000 eur, ktorá nesplní alebo poruší niektorú z povinností ustanovených týmto zákonom v § 10 ods. 1 až 4 a 6, § 12, § 14 až 17, § 19 ods. 2 až 4, § 21, § 24 ods. 1 a 2, ak v odseku 2 nie je ustanovené inak.

(2) Finančná spravodajská jednotka môže uložiť banke alebo finančnej inštitúcii pokutu do 5 000 000 eur, ak nesplní alebo poruší niektorú z povinností ustanovených v odseku 1.

(3) Finančná spravodajská jednotka môže uložiť právnickej osobe a fyzickej osobe - podnikateľovi pokutu do 200 000 eur, ktorá nesplní alebo poruší povinnosť ustanovenú týmto zákonom, ak táto povinnosť nie je uvedená v odseku 1 alebo odseku 2.

(4) Pri určovaní výšky pokuty finančná spravodajská jednotka prihliada na závažnosť, dĺžku trvania protiprávneho konania a jeho následky, ak ich možno určiť, úroveň súčinnosti poskytnutej povinnou osobou pri kontrole, veľkosť a povahu podnikateľskej činnosti povinnej osoby a opakované neplnenie alebo porušovanie povinností ustanovených týmto zákonom alebo na jeho základe.

(5) Pokutu podľa odsekov 1 až 3 možno uložiť do troch rokov odo dňa, keď porušenie povinnosti finančná spravodajská jednotka zistila, najneskôr do piatich rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo. Porušenie povinnosti sa považuje za zistené dňom vypracovania písomného oboznámenia s kontrolnými zisteniami.

(6) Finančná spravodajská jednotka môže uložiť aj povinnosť zdržať sa protiprávneho konania alebo odstrániť zistené nedostatky.

(7) Na konanie o správnych deliktoch sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.

Podnet na odobratie oprávnenia na podnikateľskú alebo inú samostatne zárobkovú činnosť (§ 34):

Ak finančná spravodajská jednotka zistí, že povinná osoba viac ako 12 po sebe nasledujúcich mesiacov alebo opakovane neplní alebo porušuje povinnosti ustanovené týmto zákonom, podá podnet orgánu, ktorý je oprávnený rozhodnúť o odobratí oprávnenia na podnikateľskú alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť podľa osobitného predpisu, tento orgán je povinný do 30 dní od doručenia podnetu písomne oznámiť finančnej spravodajskej jednotke spôsob vybavenia podnetu.